vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 24681/2015/05/10020 ECB

0948 517 713

Vzhľadom ku výzve č. 4 (obnov dom), Vás prosíme o strpenie pri kontaktovaní od zadania objednávky na vypracovanie. Termín dodania dokumentu zabezpečíme podľa podmienok výzvy.

info@energeticky-certifikat.sk

Popis aktuálneho stavu podľa jednotlivých konštrukcií a miest spotreby
Obvodový plášť:
Strecha:
Otvorené konštrukcie:
Podlaha na teréne/strop nad nevykuorvaným terénom:
Iné
Vykurovacia sústava:
Príprava teplej vody:
Vetranie/klimatizácia:
Osvetlenie:
Možná úspora energe po vykonaní navrhnovaných úprav
Konštrukcia Potreba tepla/energie - aktuálny stav v kWh/(m2.rok) Potreba tepla/energie - po realizácii navrhovaných úrav v kWh/(m2.rok) Úspora tepla/energie v kWh/(m2.rok) Úspora v %
Obvodový plášť
Strecha
Podlaha
Otvorové konštrukcie
Infiltrácia
Tepelné mosty
Vnútorné tep. zisky
Solárne tep. zisky
Potreba tepla na vykurovanie
Potreba energie:
na vykurovanie
na prípravu teplej vody
Dodaná energia kWh/(m2.rok):
 
Primárna energia kWh/(m2.rok):
 
CO2 kg/(m2.rok):
 
Prehľad navrhovaných opatrení: Globálny ukazovateľ po realizácii úprav
Obvodový plášť:
Strecha:
Podlaha nad suterénom:
Okná:
Vykurovací systém
Príprava teplej vody:
Vetranie/klimatizácia:
Osvetlenie:
Iné:
Názov organizácie:
Ulica: PSČ: Mesto:
Meno oprávnenej osoby: Podpis:
Obchodné meno: Sídlo:
Identifikačné číslo zhotoviteľa: Register: Č. zápisu:
Podpis zhotoviteľa:
Meno štatutár. orgánu oprávnenej osoby: Podpis:
Kontakt: tel: IČO: DIČ:

Online objednávka

Online objednávka

strana1

strana1

strana2

strana2