vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 24681/2015/05/10020 ECB

0948 517 713

Vzhľadom ku výzve č. 4 (obnov dom), Vás prosíme o strpenie pri kontaktovaní od zadania objednávky na vypracovanie. Termín dodania dokumentu zabezpečíme podľa podmienok výzvy.

info@energeticky-certifikat.sk
vrátane obhliadky na celom území SR pri vyplnení jednoduchého online dotazníka


Budova: Účel:
Okres: Obec:
Meno: Telefón:
Email:                            Cena

Cena za vypracovanie Energetického certifikátu v prípade odoslania vyplneného jednoduchého dotazníka za účelom kolaudácie Rodinného domu, je 169€. Na požiadanie je možnosť zadováženia všetkých potrebných podkladov našim stavebným inžinierom pri obhliadke rodinného domu v cene 249 € bez starostí. Pre výzvu "obnovdom" je nutné vypracovanie certifikátu, s návrhom opatrení, kedy cena za vypracovanie vrátane obhliadky na celom území SR je 799 €. Z tejto sumy je však nárokovateľná položka do výšky 240 €, ktoré Vám prepláca agentúra ŽP. Termín dodania certifikátu je po telefonickej dohode!

Cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky náklady spojené s výpočtom certifikátu, administratívnymi úkonmi a v prípade obhliadky aj dopravou stavebného inžiniera z Vášho okresného mesta na miesto certifikovanej budovy. K rukám dostanete originál certifikátu, kópiu pre stavebný úrad a samozrejme faktúru.

V prípade administratívnych budov, obchodných priestorov alebo bytových domov je cena individuálna podľa typu konkrétnej budovy.
Kategória budovy
Celková
potreba
energie
Primárna
energia
Globálny ukazovateľ:
Primárna energia
54
kWh/(m2.a)
54
kWh/(m2.a)
Nízka potreba energie
A0

Rr

Rs

Vysoká potreba energie
Normalizované hodnotenie:
Prevádzkové hodnotenie:
Minimálna požiadavka Rr:
110
216
Typická budova Rs:
220
432

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a)
Rok Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a)
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov: 77,2 %
Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:
Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody: solárne kolektory
Rekuperácia tepla: rekuperačná jednotka
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:
Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m2.a):  
Emisie CO2 v kg/(m2.rok) 10,88 %
Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:
Obvodový plášť: Nenavrhujú sa
Strecha: Nenavrhujú sa
Podlaha: Nenavrhujú sa
Otvorené konštrukcie: Nenavrhujú sa
Vykurovanie:
Príprava teplej vody:
Chladenie/vetranie:
Osvetlenie:
Obnoviteľné zdroje energie: Nenavrhujú sa
Iné: Nenavrhujú sa
Dátum vyhotovenia: Platnosť najviac:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Obchodné meno a sídlo:
IČO: DIČ:
Kontakt:strana2

strana2

Online objednávka

Online objednávka